Tag Archives: gia tri cua bang dai hoc

NẾU phải đứng giữa DANH VỊ và THỰC TẾ? Bạn sẽ chọn cái nào? Tấm bằng đại học?

😂[CÓ MỘT SỰ THẬT LÀ] 👉Có bằng đại học->hãnh diện. 👉Không bằng đại học->không hãnh diện. 🧐Nhưng… 👣Đi ăn nhà hàng xong tới lúc tính tiền->đưa bằng đại học ra-> gãy răng 😂 👣Đi ăn nhà hàng xong tới lúc tính tiền->đưa tiền,bo thêm-> ra về bình an,được tiễn tận …

Read More »